AMAÇ VE KAPSAM
Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, akademik olarak başarılı ve yetenekli, aynı zamanda maddi imkanı yetersiz olan meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine karşılıksız nakit burs ve Bursa’da öğrenim görecek üniversite öğrencilerine Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nde konaklama bursu vermektedir.

GENEL KOŞULLAR

Burslardan faydalanmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Yurt içindeki kamu eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak. Özel Üniversiteler, Vakıf Üniversiteleri, Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.
 • Öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olmak.
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. Disiplin cezası alan veya bu konuda yanlış beyanı tespit eidlen öğrencinin bursu sona erdirilir.
 • Başka bir kurumdan maaş, ücret ve/veya burs (kamu kuruluşlarınca verilen burslar hariç) almıyor olmak.
 • Aksi belirtilmedikçe, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
 • Bursların kontenjan, kapsam, miktar  ve koşulları her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • 2023-2024 Yılı Eğitim ve Öğretim Dönemi?nde mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine burs verilecektir.


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Burs başvuruları her yıl Eylül ayında Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın internet sitesinden burs başvuru formu doldurularak yapılır.
Başvuru yapan öğrenciler, akademik başarı, maddi durumları, demografik bilgileri gibi kriterler  dikkate alınarak bağımsız bir sistematik tarafından öncelik sırasına dizilir. Öncelik sırasına göre adaylar kontenjan doğrultusunda Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve burs verilecek öğrenciler belirlenerek karara bağlanır.
İlgili burs kontenjanına alınan bursiyer adaylarına bilgilendirme elektronik posta yoluyla yapılır ve bursiyer adayları bu elektronik posta ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:

 • Açık adres ve telefon numarasının bulunduğu başvuru dilekçesi,
 • İlk kayıt olanlar için lise mezuniyet derecesi beyanı,
 • Ara sınıfta okuyan öğrenciler için transkript,
 • Adli sicil kaydı ,
 • Aile çalışanlarından ücretli çalışan var ise maaş bordrosu,emekli olan var ise emeklilik cüzdanı fotokopisi, bağkurlu olan var ise gelir vergisi beyannamesi fotokopisi,
 • Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı ve Ticaret Odası’ndan kayıtlı olmadığına dair belge,
 • Bursiyer adayın okuyan öğrenci kardeşi var ise öğrenci belgesi/belgeleri,
 • Öğrencinin bir adet fotoğrafı,
 • İkametgah belgesi,
 • Ailesinin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi,
 • Ailesinin oturduğu ev kendi mülkleri ise gayrimenkulün tapu fotokopisi,
 • Devam eden Kredi/Borç ödemesi var ise kredi tutarı ve ödeme tarihlerini gösterir belge,
 • Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
 • Anne ve babanın vefatı söz konusu ise nüfus kaydı sureti,
 • Anne, baba veya kardeşlerin ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor,
 • Ailenin son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları

Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını bir seferde, belirlenmiş olan tarihe kadar Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na posta ile göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer adaylığından çıkarılır.
Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler var ise incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.
Burs başvurusunda bulunan adaylar sonuçları Coşkunöz Eğitim Vakfı internet sitesinden TC Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilirler.

BURS MİKTARI VE ÖDEMESİ

 • Bursu kabul edilen öğrencilerin Akbank A.Ş.’de kendi isimlerine TL hesabı açtırması gerekmektedir. 
  Önemli Not: Ödemelerde aksama yaşanmaması adına; Iban numarasında hatalı bildirimin önüne geçebilmek için 0 224 243 11 46 no'lu fax numarasına hesap cüzdan fotokopinizi fakslamanız veya taratıp elektronik posta ile göndermenizi önemle rica ederiz.
 • Burs ödemeleri aylık yapılacak olup 9 aylık süreç, Ocak-Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsayacaktır.
 • İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması şartı aranır. Eksik ve güncel olmayan bilgi ve belge olması durumunda burs ödemesi yapılmaz.

BURS SÜRESİ 
Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri”ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece ve eğitim hayatı ile sınırlı olarak burs ödenir. Her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz. Ancak bursiyerlerin her başvuru döneminde internet üzerinden başvurularını yenilemeleri istenir, her dönem sonunda Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.
Bursun devam edilebilmesi için, bursiyerin tüm derslerinden başarılı olması ve aşağıda değinilen burs kesme gerekçelerinden herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterlidir.

BURSUN FESİH ŞARTLARI

Aşağıdaki durumlarda burs komisyonunun vereceği karar ile burs kesilir.

 • Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı suç işlediğinin mahkeme kararı ile belgelenmesi,
 • Disiplin cezası alması,
 • Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi,
 • Normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması,
 • Okul ile ilişkisinin bitmesi,
 • Kamu kuruluşları haricinde bir kurumdan burs, maaş aldığının belirlenmesi.

Burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde  bursun kesilmesi için eğitim yılının sonu beklenmez.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 • Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek,
 • Başvurusundan sonra bursiyer olarak devam ettiği süre boyunca beyanında meydana gelen değişiklikleri anında bildirmekle yükümlüdür.
 • Bursiyerlerin, burs aldıkları süre boyunca, her öğrenim dönemi başvuru döneminde internetten başvuru formu doldurmaları, ilgili yıla ait transkriptlerini ve öğrenci belgelerini belirtilen sürede Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Bursiyerler, Vakıftan burs aldığı süre içinde kamu kuruluşları haricinde başka bir kurum, kuruluş veya şahıstan nakit yardım şeklinde burs alması durumda Coşkunöz Eğitim Vakfı’na bilgi vermekle yükümlüdür.

KİŞİSEL BİLGİLER İLE İLGİLİ MUVAFAKATNAME
İşbu form ile ilettiğim kişisel bilgilerim, süreç sonuçlarım ve şahsımla ilgili diğer kişisel bilgilerim, Coşkunöz tarafından işlenebilir/silinebilir/saklanabilir, gerektiği durumlarda yurt içi veya yurt dışındaki Coşkunöz grubu şirketlerine ve serverlarına veya diğer iş ortaklarına gerekli güvenlik tedbirleri alınarak aktarılabilir. Bu form, sürecin olumsuz sonuçlanması halinde doldurulma tarihinden itibaren 1 yıl sonra imha edilecektir. Telefon ile 3. kişiler tarafından gelen talepler doğrultusunda bu kişilere başvuru süreci hakkında bilgi verilmeyecektir. Süreç ile ilgili sadece adayın kendisine telefon ile veya yüz yüze bilgi verilebilecektir. Aday, bu şartları bilerek ve kabul ederek işbu belgeyi doldurmaktadır.

İş bu form ile birlikte tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metin ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Politikasını ve Aydınlatma Beyanını baskı, tehdit, hata ve hile gibi durumlar söz konusu olmadan bilincim açık bir şekilde tarafıma sunulduğunu, okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum

T.C. KİMLİK NO  :
COŞKUNÖZ Holding Bilgi Teknolojileri